BRQ | Vantaa Festival

Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 24.3.2011, päivitetty: 14.5.2013

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus:
BRQ Vantaa ry (Y-tunnus: 2579178-5)

Osoite:
Kirkkotie 26, 01510 Vantaa

Sähköposti:
info@brq.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Karoliina Junno-Huikari

Sähköposti:
karoliina.junno-huikari@brq.fi

3. Rekisterin nimi

BRQ Vantaa Festivalin asiakasrekisteri (aiempi nimi: Vantaan musiikkijuhlien asiakasrekisteri, tapahtuman nimi vaihtui keväällä 2013)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • puhelinnumero
 • mitä kautta tiedot on rekisteriin saatu
 • tieto asiakkaan suostumuksesta suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointikielto
 • tieto asiakkaan tekemistä ostoksista Vantaan musiikkijuhlien Festivaalikaupassa (festivaalin aiempi verkkokauppa)
 • tieto asiakkaan tekemistä ostoksista BRQ Vantaa Festivalin verkkokaupassa (festivaalin nykyinen verkkokauppa)

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessaan, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

 • BRQ Vantaa Festivalin verkkokaupassa tehtyjen ostojen yhteydessä
 • BRQ Vantaa Festivalin verkkokaupassa olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta
 • BRQ Vantaa Festivalin verkkosivuilla (www.brq.fi) olevan sähköisen palautelomakkeen kautta
 • BRQ Vantaa Festivalin konserteissa tai niihin liittyvässä markkinointitapahtumassa täytetyn palautelomakkeen kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: info@brq.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa sekä mielipide- tai markkinatutkimuksissa. Pyydämme yhteydenotot tähän liittyen osoitteeseen: info@brq.fi

Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa: www.tietosuoja.fi

BRQ on Facebook BRQ on Instagram BRQ on YouTube BRQ on X
TICKETS